Vios/Kolham

Aanmeldformulier

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam
Deelnemen aan competitie wedstrijden van Nevobo?
Ik ga akkoord met automatische incasso van de contrubutie van bovengenoemd rekeningnummer.
Ik ga akkoord met de AVG zoals in onderstaande pagina's beschreven staat.

Privacy beleid
Iedereen zal het vast gemerkt hebben dat veel bedrijven en verenigingen communiceren vanwege de nieuwe
Europese wetgeving, die vereist dat er nieuwe privacy voorwaarden komen voor alle bedrijven en verenigingen
die gegevens van jou hebben.
Natuurlijk hebben wij ook enkele gegevens van je (de gegevens op het aanmeldingsformulier), dus ook wij willen
je informeren over de wijzigingen en de rechten die je hebt. Voor het (iets) langere verhaal verwijzen we je graag
naar onze nieuwe privacyverklaring op de website.
Kort samengevat: in dat document maken we duidelijk welke informatie we opslaan, hoe we die verzamelen, hoe
we die beschermen en wat jouw rechten zijn. We raden je aan om die verklaring te lezen.
Toestemmingsverklaring
Tijdens allerlei volleybalsituaties en activiteiten zoals wedstrijden, trainingen, wordt regelmatig beeldmateriaal
(foto’s en films) gemaakt. Een deel van dit beeldmateriaal kan worden gebruikt voor diverse uitingen, zoals
brochures, nieuwsbrieven, flyers en persberichten. Tevens kan het beeldmateriaal gebruikt worden voor online
uitingen via de sociale media.
Volleybalvereniging Vios/Kolham hecht grote waarde aan de privacy van betrokkenen, vandaar dat wij je
verzoeken, indien zonder jouw toestemming geen publicatie van beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld mag
plaatsvinden, dit kenbaar te maken de ledenadministratie Vios/Kolham. Het gaat om reguliere
volleybalsituaties en activiteiten van de volleybalvereniging Vios/Kolham.
Het is altijd mogelijk om je/uw toestemming te wijzigen. Indien nodig verzoeken wij jou/u contact op te nemen met
de leden administratie Vios/Kolham.
Privacy verklaring
Volleybalvereniging Vios/Kolham hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In
deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Volleybalvereniging Vios/Kolham houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
  deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
  voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw
  persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw
  persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
  doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze
  respecteren.
  Als Volleybalvereniging Vios/Kolham zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw
  persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft
  hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor
uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het up-to-date houden van het ledenadministratieprogramma Sportlink
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben
  afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
  jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere
  partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het
  kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te
  verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
  derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
  Binnen de EU
  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
  Minderjarigen
  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien
  daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
  Beveiliging
  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te
  beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Alle personen die namens Volleybalvereniging Vios/Kolham van jouw gegevens kennis kunnen
  nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische
  incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  Rechten omtrent jouw gegevens
  Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.
  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons
  of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen
  aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, voordat wij
  gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heeft
  je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
  Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct
  contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt
  altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op
  het gebied van privacybescherming.
  Vragen
  Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons
  op! Als je daar vragen over hebt mag je ons altijd mailen op info@vioskolham.nl